შეცვლა, მიწოლა, უსაფრთხოება

წესთა განმარტებანი გუნდის, მსაჯისა და კომისრისთვის

   თაბახად (ა4)

რადგან რაგბის წესები სხვადასხვა ეპოქაშია დაწერილი სხვადასხვა ხალხის მიერ, საჭიროდ ვცანით ზოგი - ბოლო დროის გამოცდილებით საჭირბოროტოდ ქცეული - მუხლის ჩამოყალიბება უფრო გასაგები ფორმით, ვიდრე ეს დედანსა და მის ზუსტ ქართულ თარგმანშია.

   ინგლისური დედანი   გვ. 34-40 (2016)         ქართული თარგმანი   გვ. 11-17 (2016)

მსაჯი წყვეტს, კომისარი აღნუსხავს

ახლანდელი წესებით - "დასისხლიანებულის გაყვანისა" და "შერკინების უსაფრთხოების" პრინციპთა გამო - შეცვლათა რაოდენობამ ერთობ იმატა.

ამით დამატებითი პასუხის’მგებლობა დაეკისრა მსაჯს - გადაწყვეტილებას იგი ერთ’პიროვნულად იღებს, კომისარი კი პროცესს თვალ-ყურს’ღა ადევნებს, მსაჯს რჩევით თუღა შეეწევა და შეცვლას ოქმში აღნუსხავს.

სამატჩო სია

გუნდს შეუძლია მაქსიმუმ რვა (8) სათადარიგოს ყოლა და ყველანი თამაშამდე უნდა ჩაწეროს ოქმში.

ამით გუნდის სამატჩო სიაში მაქსიმუმ 23 კაცია = 15 დამწყები + 8 სათადარიგო, და ნებისმიერი შეცვლა უნდა გაკეთდეს მხოლოდ ამ მოთამაშეებით.

სათადარიგოთა რაოდენობა

სათადარიგოთა ზუსტი რაოდენობა დგინდება "შერკინების უსაფრთხოებაზე" ზრუნვით. კერძოდ,

#   რეზერვში 8 კაცის დასასმელად 23-კაცა სიაში უნდა გყავდეს მინიმუმ 6 სპეციალისტი პირველ’ხაზელი.

#   4, 5, 6 ან 7 კაცის დასასმელად - მინიმუმ 5 სპეციალისტი,

#   1, 2 ან 3 კაცის დასასმელად - მინიმუმ 4 სპეციალისტი,

#   ხოლო თუ რაზმში მხოლოდ 3 სპეციალისტი გყავს, რეზერვში ვეღარავის დაისვამ - 15 კაცით უნდა ითამაშო.

სპეციალისტები

"სპეციალისტი პირველ’ხაზელი" ისე უნდა იყოს ნავარჯიშები, რომ შეეძლოს პირველ ხაზში დადგომა.

თამაშის დაწყებამდე სპეციალისტები ოქმის შემვსებმა ცხადად უნდა გამოყოს რაიმე ნიშნით - მაგალითად, ვარსკვლავით (*)

დამწყებ 15 კაცში 1, 2, 3 ნომრებზე აუცილებლად სპეციალისტები უნდა ეწერონ, დანარჩენი სპეციალისტები კი შეგიძლია დაისვა რეზერვში ან დაიყენო სხვა ნომრებზე (4 - 15)

პასუხს კაპიტანი აგებს

აქაცა და მერეც, ყველა სხვა ვითარებაში, გუნდი თავად აგებს პასუხს საკუთარ უსაფრთხოებაზე:

კაპიტანმა "ნაღდი შერკინების" პირველ ხაზში არ უნდა დააყენოს არა-სპეციალისტი,

მსაჯს კი შეუძლია მხოლოდ შეეკითხოს კაპიტანს, დაცულია თუ არა შერკინების უსაფრთხოება’ო, და მხოლოდ მისი პასუხის საფუძველზე აკრძალოს მიწოლა - შემოიღოს "ცრუ შერკინება"

ნებისმიერ "უქმ ბურთზე"

"შეცვლა" არის ქმედება, როცა მოთამაშე მოედნიდან გადის და მის მაგივრად მისივე გუნდელი შედის.

შეცვლა შეიძლება გაკეთდეს მხოლოდ მსაჯის დასტურით - მოედანზე შეპარვა ან ძალად შესვლა დარღვევაა.

შეცვლა შეიძლება გაკეთდეს ნებისმიერ "უქმ ბურთზე" -

როცა მსაჯმა დაუსტვინა და თამაში შეაჩერა: ჩათვალა ლელო ან გოლი;  დანიშნა ჯარიმა, თავისუფალი, აუტი, შერკინება ან 22, 

ან გარდასახვა კარს ასცდა - ამ დროს მსაჯი არ უსტვენს.

გთხოვთ, დაივიწყოთ მცდარი შეხედულება, რომ ჯარიმაზე კაცის შეცვლა არ შეიძლება. მეტიც, შესულს ჯარიმისა და გარდასახვის დარტყმაც შეუძლია.

შეუცვლელად გასვლა

მოთამაშეს "უქმ ბურთზე" მოედნიდან გასვლა შეუძლია შეუცვლელადაც - ისე, რომ მის მაგივრად არავინ შევიდეს, ოღონდაც აქაც მსაჯის დასტურით: მაგალითად, ტკივილის გასაყუჩებლად, ან საპირფარეშოში.

მოთამაშეს მოედანზე დაბრუნება შეუძლია მხოლოდ "უქმ ბურთზე" და მსაჯის დასტურით’ვე.

დაბრუნება შეღავათია

შეცვლილ მოთამაშეს მოედანზე დაბრუნება შეუძლია, ოღონდაც მხოლოდ შეღავათად - თამაშის უსაფრთხოებისთვის - და არა სხვა მოტივით.

თუ კაცი ცხადად დაშავდა და დაიმტვრა -- გუნდი აღარ უნდა ეცადოს მის დაბრუნებას.

უსაფრთხოებაზე პასუხის’მგებელია კაპიტანი, მაგრამ მსაჯსაც შეუძლია ჩაეძიოს და დაშავებულს დაბრუნება აუკრძალოს.

მეტიც, მსაჯს შეუძლია კაპიტანს მოსთხოვოს, შენი გუნდელი ისე დაიმტვრა, რომ უნდა შეცვალოთ, ან "შეუცვლელად გაიყვანოთ" და ექიმს გაასინჯოთ’ო.

შეღავათები, როცა დაბრუნება დასაშვებია:

(1)  სისხლი

თუ მოთამაშეს სისხლი სდის, მოედნიდან გავა მაქსიმუმ 15 წუთით და მის მაგივრად შევა გუნდელი, გინდაც შეცვლილი - უკვე ნათამაშევი.

ამ დროს გუნდს რეზერვში შეიძლება ეჯდეს უთამაშებლებიც, მაგრამ მაინც ვერავინ - ვერც მსაჯი და ვერც მეტოქე - ვერ მოსთხოვს, ამათგან რომელიმე შეიყვანე, ხოლო შეცვლილს ნუ დააბრუნებო.

"15 წუთის" ათვლა ხდება სამოქალაქო საათით - ამ 15 წუთში შედის პაუზებიც.

ამ 15 წუთის გასვლისას დასისხლიანებული მოთამაშე დასაბრუნებლად მზად უნდა იყოს - მოედნის კიდეზე იდგეს, თამაშში კი პირველ უქმ ბურთზე’ღა, მსაჯის დასტურით ჩაებმება.

თუ 15 წუთის გასვლისას სისხლზე შეცვლილი მოთამაშე მზად ვერაა, იგი ვეღარ დაბრუნდება, მის მაგივრად შესული კი თამაშს ჩვეულებრივად გააგრძელებს - გინდაც სულ ბოლომდე. 

თუ 15 წუთის გასვლა შესვენებაზე ხდება და შეცვლილი დაბრუნებას აპირებს -- გუნდს მეორე ტაიმზე უნდა გამოჰყვეს გასახდელიდან.

თუ სისხლზე შეცვლილის მაგივრად შესული წითლით გააძევეს -- შეცვლილი ვეღარ დაბრუნდება.

თუ სისხლზე შეცვლილის მაგივრად შესული 10-წუთიანში გააგდეს, ეგრეც შეიძლება მოხდეს, რომ შეცვლილს მეტი დრო მიეცეს მოსამზადებლად - სინბინის ამოწურვამდე მაინც ვეღარ დაბრუნდება.

(2)  ჭაბუკები

19 წლამდელთა წესებით - ჭაბუკთა და ბავშვთა რაგბში - შეცვლილს შეუძლია დაშავებულ-დამტვრეულის მაგივრად დაბრუნება.

ეს შეღავათი უპირობოა - გუნდს ვერავინ მოსთხოვს, ჯერაც უთამაშებელი სათადარიგო შეიყვანე, შეცვლილს კი ნუ დააბრუნებ’ო.

(3)  ნაღდი შერკინების უსაფრთხოება

"მსოფლიო რაგბის" ქარტიით, მიწოლა აუცილებელი კომპონენტია შერკინების ნაღდ’ობისთვის.

ამის გამოა, რომ თამაშის ბოლომდე მიწოლის შესანარჩუნებლად და შერკინების უსაფრთხოებისთვის’აც, ნება’დართულია დაშავებული პირველ’ხაზელის მაგივრად შეცვლილი სპეციალისტის დაბრუნება -

უპირობოდ, როცა’კი საჭირო გახდება - გინდაც რეზერვში უთამაშებელი პირველ’ხაზელიც გეჯდეს.

(4)  გაწირვა - ნაღდობის უზრუნველ’ყოფა

თუ პირველ’ხაზელი დაშავდა, 10-წუთიანში გააგდეს ან სულაც წითლით გააძევეს --
მსაჯი მაშინვე ჰკითხავს კაპიტანს, ნაღდ, მიწოლიან შერკინებაში როგორ დადგებითო.

კაპიტანი ამაზე ან

ა) მიუგებს, აგერ, ეს ბიჭი - გინდ შემოსულთაგან რომელიმე და გინდაც მოედანზე ადრევე მყოფი - სპეციალისტი პირველ’ხაზელია’ო, ან

ბ) მოახსენებს, რომ პირველი’ვე შერკინების დანიშვნის შემდეგ მოედანზე მყოფთაგან რომელიმეს გაწირავს - ეს გავა და მის ნაცვლად სპეციალისტი შემოვა’ო. და ანაც

გ) აცნობებს, რომ გუნდი მიწოლიან შერკინებაში ვეღარ დადგება, რის გაგონებაზეც მსაჯი გუნდებს გამოუცხადებს -- რათა ამათ იცოდნენ, რაც ელით -- რომ თუ ვითარება არ შეიცვალა, შერკინებაში მიწოლა იკრძალება და შემდეგი შერკინება "ცრუ" იქნება.

მეტიც, გუნდი დაშავებული პირველ’ხაზელის ნაცვლად იმთავითვე  -- მსაჯის მიერ "ცრუ შერკინების" გამოცხადების’თანავე -- ვეღარავის შეიყვანს და ამდენად -- კაც’ნაკლული დარჩება.

ბ) შემთხვევაში "შემოსაყვანი სპეციალისტი" შეიძლება იყოს სათადარიგოც და "შეცვლილი დამწყებიც", თავად შეცვლა კი ხდება მომდევნო შერკინების დანიშვნის შემდეგ -- მის მოწყობამდე.

(( ყურადღება მიაქციეთ, "შერკინების დანიშვნის შემდეგ" - და არა მანამდე: ეგებ აღარც ინიშნება შერკინება და შეღავათმა რატომ უნდა იმოქმედოს? ))

სინბინის ამოწურვის შემდეგ გაწირულს შეეძლება "შემცვლელი სპეციალისტის" მაგივრად დაბრუნება;

მაგრამ თუ ეს სპეციალისტი წითლით გააძევეს, ახალი, 2016 წელს გამარტივებული მუხლით -- გაწირული ვეღარ დაბრუნდება >> 3.11(ე) დებულების ანალოგიით @ გვ.16

ერთი კია, ახალი, 2016 წელს გამარტივებული მუხლით’ვე -- წითლით გაძევებული პირველ’ხაზელის ნაცვლად შესაყვანი სპეციალისტისთვის გაწირული მოთამაშე იძენს "სათადარიგოს სტატუსს" და შეეძლება შემცვლელად შესვლა >> 3.6(ზ) დებულება @ გვ.14 

ცრუ შერკინება

დავუბრუნდეთ წინა ნაკვეთის გ) შემთხვევას -- მსაჯმა "ცრუ შერკინების" შემოღება გამოაცხადა.

მაშინ, მომდევნო შერკინების დანიშვნის შემდეგ, მის მოწყობამდე -- გუნდი, ვისაც პირველ’ხაზელი 10-წუთიანში გაუგდეს | წითლით გაუძევეს და შერკინებაში მიწოლა სწორედ ამის გამო აიკრძალა -- მოედნიდან გაიყვანს (მოიკლებს) კიდევ ერთ, ნებისმიერ მოთამაშეს.  

(( აქაც მიაქციეთ ყურადღება, "შერკინების დანიშვნის შემდეგ" - და არა მანამდე: ეგებ შერკინება აღარც ინიშნება? ))

ახალი, "იტალიური წესით", ცრუ შერკინებაში ორივე გუნდი 8 კაცით ეწყობა - ოღონდაც გუნდები ერთმანეთს უბრალოდ ეყუდებიან, არ აწვებიან და ბურთს შეუფერხებლივ იგებს შემგდები გუნდი. თუ გუნდს სპეციალისტები აღარ ჰყოფნის, პირველ ხაზში დადგომა შეუძლია უკვე ნებისმიერს.

კიდევ ვიმეორებთ, შერკინების უსაფრთხოებაზე პასუხს აგებს კაპიტანი: მსაჯი ვერ იქნება "ცრუ შერკინების" ინიციატორი -- მოთხოვნა უნდა მოდიოდეს სპეციალისტ’ნაკლული გუნდისგან. "ცრუ შერკინებაზე" თამაშის გადაყვანისთვის კი გუნდი იმით ისჯება, რომ ერთი მოთამაშე უნდა მოიკლოს.

2014 წლის აპრილიდან ჩვენში მოქმედი "ფრანგული წესით", კაცის მოკლება უპირობოა - "ცრუ შერკინებაზე" გადასვლის მიზეზს მნიშვნელობა არა აქვს: მეტოქეს სრულად უნდა მიეცეს ძლიერი შერკინების გამოყენების შანსი, ხოლო თუ უსაფრთხოება მაინც მოითხოვს მიწოლვის აკრძალვას -- გუნდმა სანაცვლო უპირატესობა სხვა რგოლში უნდა მიიღოს.

"ცრუ შერკინება" მარადიული როდია: თუ მისი შემოღება სინბინის გამო მოხდა -- სასჯელის ამოწურვის შემდეგ აღდგება მიწოლა და მოკლებული მოთამაშეც დაბრუნდება.

შეღავათი არ ვრცელდება ...

კიდევ ვიტყვით. რომ პირველ’ხაზელებთან დაკავშირებული შეღავათები შემოღებულია მხოლოდ და მხოლოდ შერკინების უსაფრთხოებისა და ნაღდ’ობისთვის - რათა ბოლომდე იყოს ბრძოლა, მიწოლა და გამოუცდელი არა-სპეციალისტიც არ დაკუტდეს.

ამიტომაა, რომ დაბრუნების შეღავათი არ ვრცელდება 9 ნომერზე, არც ათზე, არც 15-ზე, არც კარში დამრტყმელზე, არც დერეფანში ბურთის ამგდებზე, მხტომელზე და ა.შ.

თუ ესენი დაგიშავდნენ ან გაგიგდეს, გაჭირვებას გუნდის რესურსებით უნდა გაუმკლავდეთ - სხვა მოთამაშე გადაიყვანოთ პრობლემურ პოზიციაზე, ან გააკეთოთ კლასიკური შეცვლა, რომლის შედეგადაც შეცვლილს მეტწილად ვეღარც დააბრუნებთ - გამონაკლისია ისევ და ისევ (1) სისხლი

მაგალითად, თამაში ვთქვათ და ორი 9 ნომრით უნდა გააგრძელოთ, თუკი ერთი სინბინში გაგიგდეს და ამ დროს მეორე შეიყვანეთ რომელიმე სხვა მოთამაშის მაგივრად.

31/08_2016 @ 18.10  #  11/03_2016 @ 13.35  #  8/09 2015 @ 15.25

 

 

საქართველოს დრო
 

ტაბლო

ჩვენთვის დასრულებული შეჯიბრებები    არქივი

2019  |  ევროპის შვიდკაცა

გრან პრი  | ბოლო, II ეტაპი   ლოძ (პოლ)

საქართველოს დროით   სთრიმი

საქართველო 

20/07

14.06

ინგლისი

21:12

 

16.51

გერმანია

12:15

 

19.36

რუსეთი

22:17

#

მ-წ

სხვ

ა1

ესპ

3-0

+24

ა2

სფრ

2-1

+5

7

პორ

1-2

+14

11

რუმ

0-3

-43

#

მ-წ

სხვ

1

ირლ

3-0

+78

ბ2

იტა

2-1

+4

8

უელ

1-2

+1

12

პოლ

0-3

-83

#

მ-წ

სხვ

1

გერ

3-0

+21

2

საქ

2-1

+11

9

ინგ

1-2

-18

10

რუს

0-3

-14

საგაისოდ (2020) გრან პრი’ზე დავრჩით
გავარდა რუმინეთი  
|  შემოვიდა ლიეტუვა

21/07

14.06

იტალია   I-VIII

07:12

V-VIII

16.15

უელსი

14:17

გაისად (2020) ვერ წავალთ ჰონ’კონგში,
მსოფლიო სერიის შესარჩევ
ზე

VII-VIII

19.02

პორტუგალია

19:40

ეტაპზე დავიკავეთ VIII ადგილი

გრან პრი’ზე დავაფინიშეთ IX ადგილზე

ახალი ჩემპიონია გერმანია!

ქულა:  34 გერ; 32 სფრ ირლ – 28 ესპ; 22 უელ იტა;
19 ინგ, 16 პორ, 9 საქ, 8 რუს, 4 პოლ – 2 რუმ

გერ იტა პორ   ჰონ’კონგ 2020
გერ  მსოფლიო სერია @ ინგ + სფრ 2020  

2019  |  მსოფლიოსთვის მზადება

საქართველო –

მოვარჯიშე რაზმი

საქართველოს თარიღითა და დროით

სამ

27/08

19.15

ვაკე, მესხი

მეტოქე შეირჩევა

შაბ

31/08

20.00

დინამო

შოტლანდია

პარ 06/09

22.30

მარიფილდ

შოტლანდია

1989 - 2019    223 ტესტი  |   262 ბორჯღალოსანი   |  სრულად

2019  |  მსოფლიო თასი

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

ორ

23/09

14.15

ტოიოტა

უელსი

კვი

29/09

09.15

კუმაგაია

ურუგვაი

ხუთ 03/10

09.15

ოსაკა

ფიჯი

პარ

11/10

14.15

შიზუოკა

ავსტრალია

განრიგი    სრული | ჩვენი ჯგუფი | მსაჯები

იაპონია  |  პარ 20/09 - შაბ 2/11

ირლ ზელ ინგ ავს
შტლ აფრ სფრ უელ
იაპ იტა არგ საქ
რუს ნამ  აშშ   ფიჯ 
სამ კან  ტონ  ურუ

2020  |  რაგბი ევროპა

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით
განრიგში შაბათები წერია, მაგრამ შეიძლება კვირას ვითამაშოთ

.

01/02

.

შინ

რუმინეთი

.

08/02

.

გარეთ

ესპანეთი

.

22/02

.

შინ

ბელგია

.

07/03

.

გარეთ

პორტუგალია

.

14/03

.

შინ

რუსეთი

ბალანსი  |  ჩემპიონები და სლემოსნები  |  წინა სეზონი

2019-20  |  დიდი 10

13/09 – 17/05  |  განრიგი

1

ბათუმი  ბათუმი

2

ხარები  რუსთავი

3

არმაზი  მარნეული

4

ლოკომოტივი  თბილისი

5

აია  ქუთაისი

6

ლელო სარასენს  თბილისი

7

ჯიქი  გორი

8

აკადემია  თბილისი

9

ყოჩები  ბოლნისი

10

იუნკერები  კიკეთი

დებულება  |  წინა სეზონი

ყველა პრიზიორი და ფინალი  [1990-2019]

საშეჯიბრო განაცხადის ფორმა

25/0705/08  შევსებული
გამოიგზავნოს მეილზე

2019-20  |  დუბლები

იწყება 30/08  |  განრიგი

დებულება  |  წინა სეზონი

2019-20  |  პირველი ლიგა

იწყება 06/09  |  განრიგი

1

ვეფხვები  პატარძეული

2

არმია  თბილისი

3

არესი  ქუთაისი

4

ტაო  სამცხე-ჯავახეთი

5

არწივები  ოზურგეთი

6

დინამო  თბილისი

7

კოლხი რაინდები  ფოთი

8

ბაგრატი  ქუთაისი

9

ყაზბეგი  სტეფან’წმინდა

10

დევები  თბილისი

დებულება  |  წინა სეზონი

საშეჯიბრო განაცხადის ფორმა

25/0705/08  შევსებული
გამოიგზავნოს მეილზე

2019-20  |  რეგიონული ლიგა

დასავლეთი  |  იწყება 14/09  |  განრიგი

1

იმერეთი  ჭიათურა

2

დინოზავრი  წყალტუბო

3

აიეტი  ვანი

4

ფირალები  ქედა

5

არწივები  ზესტაფონი

+

ბორჯომი  ბორჯომი

აღმოსავლეთი  |  იწყება 07/09  |  განრიგი

1

თელავი  თელავი

2

იბერია სპორტუნი  მცხეთა

3

გორი  გორი

4

წიქარა  თბილისი

5

სტუ  თბილისი

+

ხვამლი  თბილისი

+

გორდა  გორი

დებულება  |  წინა სეზონი

საშეჯიბრო განაცხადის ფორმა

25/0705/08  შევსებული
გამოიგზავნოს მეილზე

2019-20  |  ჭაბუკთა ლიგები

შეივსება 05/08’მდე
განაცხადთა შემოსვლის კვალად

"" [2001-02 დაბ]

დებულების პროექტი  |  წინა სეზონი

"" [2003-04 დაბ]

დებულების პროექტი  |  წინა სეზონი

ყველა პრიზიორი  [2000-2019]

საშეჯიბრო განაცხადის ფორმა

25/0705/08  შევსებული
გამოიგზავნოს მეილზე

შავი დაფა

ვის როდის უმთავრდება    სასჯელი


2018-19  |  ოვალის ამქარი

ყველა ლიგის ყველა [3382] მორაგბე [28/05]

კაცი [1392]  |  ჭაბ’ა [646]  |  ჭაბ’ბ [1344]

ყველა კლუბის საკონტაქტო ინფო

დ10

I

რეგ

კაც

"ა"

"ბ"

ჭაბ

სულ

დას

აღმ

დას

აღმ

10

8

6

6

30

16

16

20

52

82

განახლებული სრული სიები არ მიიღება!

მოთამაშეთა დასამატებლად შეავსეთ
და მეილზე გამოაგზავნეთ
მინი’ფორმა

შევსება-გამოგზავნის ინსტრუქცია

ამოსაშლელად ცხრილიდან გახსენით სია
და მოიწერეთ სტრიქონის ნომერი + გვარი

2018-19  |  ესები

გამარტივებული და დამოკლებული

წიგნების განაწილება და გატანა

შეცვლა და უსაფრთხოება

შეცვლის ბარათი

ქულთა ტოლობა [თაი’ბრეიქი]

კაცთა | ჭაბუკთა ოქმის ბლანკი
მისი შევსების
ინსტრუქცია

მეთვალყურის დებულება და
დიდი 10-ის პატაკის ბლანკი

23-კაცა სამატჩო სიის ფორმა

სახელმძღვანელო

"მსოფლიო რაგბის" მეორე დონე

72 გვერდი – ამობეჭდეთ "5" ზომის წიგნად!

ლექსიკონი

ნულოვანი ვერსია + დამატებითი საკითხავი

ჩვენთვის დასრულებული შეჯიბრებები    არქივი

მსოფლიო თასი 2015
 
ევროპის ერთა თასი
 
ვიდეო გალერეა
 
სარაგაბო ბაზები
 
სად მივაბაროთ ბიჭი
 
ლეგიონერები
 
 
 
keep rugby clean
 
 
referee
 
არქივი

 

 

 

რაგბი თივი

 

 

 
რადიო პალიტრა

 

 

 

ლელო